Buku Akidah Akhlak untuk Guru dan Siswa MTs Kelas 9 Kurikulum 2013

Buku Akidah Akhlak untuk Guru dan Siswa MTs Kelas 9 Kurikulum 2013
Buku Akidah Akhlak untuk Guru dan Siswa MTs Kelas 9 Kurikulum 2013

Download Buku Akidah Akhlak untuk Guru dan Siswa MTs Kelas 9 Kurikulum 2013

File Preview:Download File:

Buku Akidah Akhlak untuk Guru dan Siswa MTs Kelas 9 Kurikulum 2013

Ruang lingkup mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Tsanawiyah meliputi:
  1. Aspek akidah terdiri dari; dasar dan tujuan akidah Islam, sifat-sifat Allah, al-asma’ al-husna, iman kepada Allah, Kitab-Kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, Hari Akhir serta Qadha-Qadar.
  2. Aspek akhlak terpuji yang terdiri atas ber-tauhiid, ikhlaas, tha’at, khauf, taubat, tawakkal, ikhtiyaar, shabr, syukr, qanaa’ah, tawaadhu’, husnuzh-zhan, tasaamuh dan ta’aawun, berilmu, kreatif, produktif, dan pergaulan remaja yang sehat.
  3. Aspek akhlak tercela meliputi kufr, syirk, riya’, nifaaq, anaaniah, putus asa, ghadhab, tamak, takabbur, hasad, dendam, ghiibah, fitnah, dan namiimah.
  4. Aspek adab meliputi: Adab beribadah seperti adab shalat, membaca al-Qur’an, berdoa, adab kepada kepada orang tua dan guru, adab kepada kepada, saudara, teman, dan tetangga, adab terhadap lingkungan, yaitu: kepada binatang dan tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan.
  5. Aspek kisah teladan meliputi: Nabi Sulaiman dan umatnya, Ashabul Kahfi, Nabi Yunus dan Nabi Ayub, Kisah Sahabat: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel